Projekt u tijeku

4. Uloga plazmafereze u kombinaciji s bortezomibom u liječenju bolesnika s multiplim mijelomom i sniženom glomerularnom filtracijom bubrega

circle

Bubrežno zatajenje se opisuje u 15–40% bolesnika s multiplim mijelomom. Pri dijagnozi već 30–40% bolesnika ima povišene vrijednosti serumskog kreatinina a 10% bolesnika je potrebno liječiti hemodijalizom. Glomerularna filtracija se smatra preciznijim parametrom bubrežne funkcije dok se reverzibilnost bubrežnog zatajenja povezuje s poboljšanim preživljenjem. Bubrežno zatajenje u bolesnika s multiplim mijelomom nastaje primarno kao posljedica toksičnih učinaka monoklonalnih lakih lanaca na bubreg nekoliko tisuća puta viših od referentnih granica. Učinak dehidracije, hiperkalcemije i hiperuricemije dodatno pogoršavaju bubrežnu funkciju. Nedavna istraživanja su pokazala oporavak bubrežne funkcije no i poboljšano preživljenje kada se postigne rano sniženje vrijednosti monoklonalnih lakih lanaca u serumu.

Terapijska izmjena plazme se koristi za sniženje vrijednosti lakih lanaca prva dva tjedna nakon dijagnoze dok nije prisutan odgovor na kemoterapijsko liječenje. Nedavna istraživnja su pokazala utjecaj sniženja broja lakih lanaca plazmaferezom na oporavak bubrežne funkcije u slučajevima sniženja za više od 50%. Kao alternativni pristup se mogu koristiti visokoprotočni dijalizni filteri.

Kod novootkrivenih multiplih mijeloma s bubrežnim zatajenjem se preporuča primjena novih kemoterapijskih lijekova preporuča što ranije. Bortezomib, kao jedan od nove generacije lijekova, se preporuča primijeniti u punoj dozi. Studije su pokazale kako je primjena bortezomiba u bolesnika s multiplim mijelomom i bubrežnim zatajenjem sigurno te može doprinijeti oporavku bubrežne funkcije.

Glavni cilj ovog istraživanja je procijeniti učinak plazmafereze na sniženje broja lakih lanaca i oporavak bubrežne funkcije u bolesnika  s multiplim mijelomom i sniženom glomerularnom filtracijom.

Specifični ciljevi su procijeniti faktore koji utječu na oporavak bubrežne funkcije, utjecaj redukcije broja lakih lanaca na odgovor na terapiju multiplog mijeloma, utjecaj oporavka bubrežne funkcije i redukcije broja lakih lanaca na preživljenje bolesnika s multiplim mijelomom, usporediti različite stadije snižene glomerularne filtracije i njihov utjecaj na broj lakih lanaca, tijek liječenja i ukupno preživljenje.